เข้าสู่ระบบ
( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น
( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )


เลขบัตรประจำตัวประชาชน:        

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ 
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension